Deelnemer worden

Flexibel en toekomstbestendig onderwijs? Daar zorgen we samen voor. Dankzij het digitale ecosysteem van Edu-V wisselen leveranciers samen eenvoudig en veilig gegevens uit. Alles staat of valt bij samenwerken. Zo creëren we kansen. Ook voor leveranciers.

Kansen voor leveranciers

 • Minder barrières
  Dankzij heldere afspraken over gegevensuitwisseling maak je als leverancier eenvoudig koppelingen met producten van andere aanbieders. Waardoor je eenvoudig nieuwe producten kunt aanbieden aan scholen of bestaande producten kunt verbeteren.
 • Besparing van tijd en kosten
  Edu-V heeft in een afsprakenstelsel vastgelegd hoe leveranciers binnen het ecosysteem onderling data delen, bijvoorbeeld over gegevensbeveiliging. Bilaterale afspraken zijn niet meer nodig. Dit bespaart tijd en hoge kosten.
 • Meer inzicht 
  Met de Edu-V keurmerken maak je als leverancier duidelijk voor welke gegevensdiensten je gekwalificeerd bent. En dat je voldoet aan de afgesproken privacy- en security-eisen.
 • Gelijk speelveld
  Er zijn geen jaarlijkse kosten voor deelname en geen kosten voor de uitwisseling van data, alleen beheerkosten van de koppelingen. Dit geeft kleine, middelgrote en grote leveranciers dezelfde kansen in een verbeterde, transparante markt.
 • Innovatiemogelijkheden
  Leveranciers die zijn aangesloten op het ecosysteem van Edu-V kiezen voor de kracht van het delen van data. Het ecosysteem van Edu-V kan bijvoorbeeld meer inzicht in de voortgang van het leerproces van leerlingen en studenten geven en informatie over welke leermiddelen hierbij goed aansluiten. Dit geeft leveranciers nieuwe kansen op het gebied van productontwikkeling en innovatie voor het onderwijs.

Doe mee en word deelnemer! Druk op onderstaande knop om het aanmeldproces te starten.

Q&A's voor leveranciers

Deelname

Wat betekent het als leverancier als ik deelnemer word van Edu-V?

Leveranciers die deelnemer  worden van Edu-V verplichten zich om de vastgestelde afspraken in te voeren en uit te voeren. De deelnemers van Edu-V bepalen samen welke afspraken gemaakt of aangepast worden. Iedere deelnemer kan voorstellen doen ter verbetering van de afspraken.

Wanneer je deelneemt aan Edu-V, moet je dan direct voldoen aan het gehele afsprakenstelsel of kun je er ook voor kiezen om alleen te voldoen aan de verwerkersovereenkomst?

Nee. Als deelnemer dien je te voldoen aan alle geldende afspraken.

Wat moet ik doen om deelnemer te worden van Edu-V?

Je aanmelden voor het toetredingsproces. Klik op deze link.

Welke criteria gelden er voor deelname?

Als jouw organisatie digitale onderwijs- of leermiddelen levert die leerling gegevens of resultaten uitwisselen, is het noodzakelijk om aan de technische, juridische en operationele afspraken van het Edu-V Afsprakenstelsel te voldoen. Je kunt ervoor kiezen om per gegevensdienst in te stappen; je dient te voldoen aan alle basisafspraken en aanvullende afspraken die specifiek bij die gegevensdienst horen. Deze kun je op onze website vinden.

Is er een beschrijving van de gegevensdiensten die moeten voldoen aan de Edu-V afspraken?

Jazeker, die kun je vinden op onze website.

.

Moet ik als leverancier koppelingen bouwen?

Alle afspraken van Edu-V zullen functionele en technische aspecten hebben die kunnen betekenen dat je misschien aanpassingen zult moeten doen aan je eigen systemen. Je moet bijvoorbeeld een API-koppeling bouwen en deze conform de functionele eisen voor proces en data moet implementeren in je backofficesystemen.

Om leveranciers daarbij te ondersteunen werken we aan een regeling om een gedeelte van de implementatiekosten te vergoeden.

Als ik niet binnen de scope val van Edu-V, hoe voorkom ik dan dat ik door scholen wordt gezien als een leverancier die niet voldoet?

Edu-V controleert niet of uw product of uw bedrijf voldoet. We controleren of de uitwisseling van gegevens voldoet aan de gestelde afspraken. Levert jouw organisatie digitale onderwijs – of leermiddelen, dan val je binnen de scope van Edu-V. Als je hier over twijfelt neemt dan contact met ons op.  Dat kan via .

Hoe verhouden de uitwisselingen volgens Edukoppelingen zich tot UWLR, Som Connect en LTI?

Edukoppeling is een autorisatie mechanisme tussen technische koppelvlakken. UWLR is een edexml schema dat nu gebruikt wordt om persoonsgegevens uit te wisselen vanuit LAS systemen. Deze standaarden krijgen een herontwerp in het Edu-V Afsprakenstelsel en zijn volledig gebaseerd op het gebruik van OAuth en Rest API afspraken. Kijk op onze website voor meer informatie.

Hoe verhoudt Edu-V zich ten opzichte van de koppelvlakken van SOMtoday, Magister, ParnasSys en ESIS?

In Release 2 (zomer 2025) starten we met LAS leveranciers de implementatie van de gegevensdiensten behorende bij ‘onderwijsdeelnemers’, ‘onderwijsmedewerkers’, ‘onderwijsinrichting’ en ‘onderwijsaanbod’. Deze gegevensdiensten zullen op termijn de huidige koppelvlakken vervangen binnen de educatieve leermiddelenmarkt.

Hoe wordt er toegezien op de naleving van de Edu-V afspraken in de praktijk?

Stichting Edu-V gaat toezien op de naleving van de afspraken. Hoe zij dat gaat doen is in ontwikkeling. Voor de meest actuele informatie op dit vlak, verwijzen we naar de Confluence pagina op onze website,

Wij verwerken alleen gegevens die een school invoert, maar wisselen geen enkele gegevens uit met andere pakketten. Vallen we dan binnen de scope van Edu-V?

Edu-V gaat over digitale gegevensuitwisseling. We onderzoeken op dit moment een mogelijkheid om leveranciers die dit (nog) niet doen toch onderdeel te laten worden van Edu-V. We verwachten in het najaar van dit jaar meer over te kunnen communiceren.

Voor meer informatie ga naar onze website. Wil je meer informatie over of samen met Edu-V bepalen of je binnen scope valt, neem dan contact op.

Ik ben schoolfotograaf. Val ik binnen de scope van Edu-V?

Om te kunnen bepalen of je binnen de scope valt van Edu-V, is een intakegesprek nodig. Dat gesprek vindt plaats nadat je je hebt aangemeld voor Edu-V.

Krijg ik een financiële vergoeding voor het aansluiten bij Edu-V? En zo ja, hoeveel?

Ja, voor de eerste deelnemers die deelnemen aan het afsprakenstelsel komt er een tegemoetkomingsregeling waaruit we een klein deel van de kosten vergoeden. Zodra we informatie hebben over deze tegemoetkomingsregeling, zullen we deze communiceren.

Mijn producten bevatten geen gegevensdiensten waarover Edu-V afspraken maakt. Wat betekent dat voor mij?

Stichting Edu-V kan onderzoek initiëren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht; bij de lancering van nieuwe afspraken; of bij het aanbieden van nieuwe gegevensdiensten. Er is vooralsnog geen regelmatige controleprocedure afgesproken binnen het afsprakenstelsel.

We hebben momenteel al veel afspraken, zoals rondom toetsen en examineren met Facet. Edtech internationaal of de OOAPI binnen het MBO/HBO. Wat voegt Edu-V toe ten opzichte van deze standaarden?

Edu-V is juist een verzameling van afspraken die op dit moment goed functioneren, aangevuld met afspraken en standaarden die er nog niet waren of verouderd zijn.

Wat wordt er bedoeld met de gegevensdienst ‘Catalogusinformatie’?

Dit is een gegevensdienst waarmee de informatie over leermiddelen (o.a.: titel, niveau, leerjaar en prijs) aangeboden kan worden door aanbieders van leermiddelen.

We zijn al gecertificeerd voor ISO 27001 en zelfsNEN 7510. Welke aanvullende waarde bieden de veiligheidseisen van Edu-V dan nog?

ISO en NEN zijn inderdaad geschikt voor het waarborgen en controleren van gegevensbeveiliging binnen organisaties. Echter, deze standaarden zijn generiek.  Edu-V is specifiek afgestemd op het onderwijs.

Wordt het voor Edu-V deelnemers straks verplicht om bijvoorbeeld via UWLR cijfers/resultaten door te zetten met andere leveranciers (in opdracht van de school)?

Deelnemers aan het Edu-V Afsprakenstelsel maken gebruik van een nieuwe standaard (ter vervanging van de UWLR)voor het uitwisselen van cijfers en andere summatieve leerresultaten. De specificaties zijn beschikbaar op onze website en zijn te vinden op onze website.

Deelnemers aan het Edu-V Afsprakenstelsel die een Edu-V keurmerk hebben behaald voor het uitwisselen van toetsresultaten, stellen daadwerkelijk hun toetsresultaten beschikbaar wanneer een school hierom vraagt. Stichting Edu-V kwalificeert de gegevensdienst en publiceert de organisaties die op deze wijze leer en toetsresultaten delen en ontvangen. De school en de leverancier activeren de gegevensstroom.

Zijn er specifieke momenten in het jaar waarop ik deelnemer kan worden?

Je kunt je het hele jaar door aanmelden voor Edu-V. Je kunt echter tweemaal per jaar aantonen dat jouw producten voldoen aan de Edu-V afspraken.

Kunnen leveranciers zonder winstoogmerk ook deelnemen aan het Edu-V Afsprakenstelsel?

Jazeker. Het Edu-V Afsprakenstelsel is open en sluit niemand uit.

Als ik als leverancier op het punt sta om nieuwe API-koppelingen te bouwen met verschillende systemen, is ’t dan raadzaam om de uitkomsten van het Edu-V programma af te wachten?

Die keuze kunnen wij niet voor een leverancier maken. Dat hangt af van veel factoren die voor een leverancier van belang zijn.

Hoe zorgt Edu-V ervoor dat ook kleine leveranciers voordeel hebben bij de afspraken?

De afspraken zijn ontworpen zodat leveranciers, ongeacht hun omvang, kunnen aansluiten. Kijk ook op onze website.

Word je als deelnemende leverancier regelmatig gecontroleerd of je digitale leermiddelen nog voldoen aan de Edu-V afspraken?

Stichting Edu-V kan onderzoek initiëren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht; bij de lancering van nieuwe afspraken; of bij het aanbieden van nieuwe gegevensdiensten. Er is vooralsnog geen regelmatige controleprocedure afgesproken binnen het afsprakenstelsel.

Zijn er jaarlijkse kosten verbonden aan deelname aan Edu-V?

Nee.

Wie controleert Edu-V?

Het bestuur van de Stichting Edu-V is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken van de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Het is belangrijk te vermelden dat Stichting Edu-V, evenals het afsprakenstelsel zelf, een publiek-private samenwerking is. De stichting opereert onafhankelijk en neutraal. Scholen en leveranciers zijn op verschillende manieren betrokken bij de stichting, bijvoorbeeld via de adviesraad van Edu-V en andere gremia, waarin zij invloed kunnen uitoefenen op de werking van de stichting.

Privacyconvenant en Edu-V

Wat houdt ‘opgaan’ in?

Opgaan betekent dat de afspraken die nu gelden binnen het privacyconvenant onderdeel worden van het Edu-V Afsprakenstelsel en dat leveranciers die het privacyconvenant hebben ondertekend, deelnemer worden van het Edu-V Afsprakenstelsel. Daarvoor moeten zij de afspraken implementeren in hun producten.

Met ingang van wanneer gaat het privacyconvenant op in Edu-V?

De afspraken van het privacyconvenant gaan op in Edu-V zodra de Stichting Edu-V is opgericht. Naar verwachting is dat in juli van dit jaar. Gedurende een overgangsperiode zullen zowel het privacyconvenant als Edu-V naast elkaar blijven bestaan.

Wat is het voordeel van Edu-V ten opzichte van het privacyconvenant?

Voor een school is het direct duidelijk dat een digitaal onderwijs- of leermiddel voldoet aan meerdere afspraken over gegevensuitwisseling. Waaronder het gebruik van de modelovereenkomst, maar ook afspraken over informatiebeveiliging, dienstenniveaus en standaarden. Dit hoeft niet meer op verschillende plaatsen gecontroleerd te worden.

Leveranciers van gekwalificeerde onderwijs- of leermiddelen maken deel uit van een ecosysteem waarin bilaterale afspraken over gegevensuitwisseling tussen partijen kunnen worden vervangen door vertrouwen in de afspraken binnen het stelsel. Dit geldt niet alleen voor privacybescherming, maar ook voor andere aspecten van gegevensuitwisseling, zoals standaarden, beveiliging en dienstenniveaus.

Hoe verhoudt het privacyconvenant zich ten opzichte van Edu-V?

Als je kunt aantonen dat een specifieke gegevensdienst van jouw digitale onderwijs- of leermiddel aan deze afspraken voldoet, mag je voor die gegevensdienst het Edu-V keurmerk dragen. Hieruit blijkt vervolgens dat de gegevensdienst van jouw product de afspraken – waaronder de model verwerkersovereenkomst – toepast.

Binnen het privacyconvenant waren er deelnemers en medestanders. Blijft dit onderscheid bij Edu-V?

Nee, Edu V kent alleen deelnemers.

Blijft de model verwerkersovereenkomst hetzelfde binnen Edu-V?

De model verwerkersovereenkomst, zoals we die nu kennen binnen het privacyconvenant, blijft inhoudelijk hetzelfde binnen Edu-V. Verwijzingen naar het privacyconvenant worden binnen de model verwerkersovereenkomst vervangen door verwijzingen naar het Edu-V Afsprakenstelsel. De toepassing van deze nieuwe versie (4.1) geldt voor nieuw af te sluiten overeenkomsten. Voor de momenteel afgesloten overeenkomsten op basis van de model verwerkersovereenkomst v4.0 geldt dat ze behouden kunnen blijven.

Als de model verwerkersovereenkomst beschikbaar blijft en meerdere leveranciers niet binnen de scope van Edu-V passen, waarom blijft het privacyconvenant dan niet bestaan?

Het privacyconvenant blijft bestaan. De afspraken van het privacyconvenant worden ondergebracht bij Edu-V. Voorheen was het Edu-K platform opdrachtgever en beheerder van het privacy convenant. Edu-K hanteerde een controlemechanisme via de brancheorganisaties. Vastgesteld is dat deze controle onvoldoende functioneerde. Edu-V neemt de afspraken van het privacyconvenant één op één over. De afspraken van het privacyconvenant worden daarmee onderdeel van het bredere afsprakenstelsel Edu-V. Stichting Edu-V zal deelnemers gaan controleren wanneer ze zich aansluiten bij het Edu-V Afsprakenstelsel. Elke zes maanden evalueren we deze aanpak en stellen bij wanneer nodig.

Wat betekent de overgang voor de dienst verwerkersovereenkomsten?

Deze blijft beschikbaar en wordt aangeboden door Kennisnet. In samenwerking met Kennisnet en de onderwijsraden evalueren we welke eventuele aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de nieuwe situatie.

Als deelnemer van Edu-V, moet ik nog een aparte privacy overeenkomst met scholen afsluiten of is dat meteen geregeld?

Deelnemer zijn van het Edu-V Afsprakenstelsel impliceert dat je de model verwerkersovereenkomst gebruikt. Echter, als je deze nog niet hebt afgesloten met een individuele school, moet je dat nog wel doen. Eventueel kun je al afgesloten overeenkomsten op basis van versie 3.0 en 4.0 aanhouden/hergebruiken.

Welke andere afspraken worden toegevoegd binnen Edu-V?

Naast de model verwerkersovereenkomst, zijn er additionele afspraken op het gebied van consent, het gebruik van Edukoppeling Oauth, schoolvakken, leermiddelenactivatie en metadatering. Afhankelijk van het soort product dat je als leverancier op de markt brengt, zijn specifieke afspraken van toepassing. Welke dat zijn, wordt duidelijk tijdens het toetredingsproces.

Wij zijn een medestander van het privacyconvenant en voornemens om deelnemer van het privacyconvenant te worden. Kunnen we nu beter wachten op de oprichting van de Stichting Edu-V en deelnemer worden van Edu-V?

Wachten hoeft niet, het advies is om wel direct de verwerkersovereenkomst 4.1 te gaan gebruiken. Wanneer jouw organisatie ook andere gegevensdiensten van het Edu-V Afsprakenstelsel wil gaan gebruiken, meld je je dan aan via onze website.

Wordt Edu-V – net als het privacyconvenant – een verplichting voor een leverancier?

Nee, maar met behulp van een Edu-V keurmerk kunnen leveranciers eenvoudig aantonen te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden op het gebied van security en privacy. Daarnaast brengt de implementatie van Edu-V afspraken voor specifieke gegevensdiensten voordelen met zich mee, zoals gestandaardiseerde koppelingen en afspraken over dienstenniveaus en vergoedingen voor gegevensuitwisseling.