Q&A

Algemeen

Wat is Edu-V?

Edu-V is een programma waarbinnen scholen en leveranciers onderling afspraken maken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

Wat is het doel van Edu-V?

Scholen en leveranciers bundelen de krachten. Onder de naam Edu-V maken ze nieuwe en betere afspraken, zodat leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs gemakkelijker en veiliger gebruik maken van digitale toepassingen.

Met Edu-V zijn scholen nog beter in staat om flexibel en toekomstbestendig onderwijs aan te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

Wat is het belang van het programma Edu-V?

Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan het inloggen op verschillende systemen. Of beter inzicht krijgen in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en studenten. Of veiliger en privacyvriendelijker gebruik maken van digitale toepassingen. Dit zijn allemaal bouwstenen voor flexibel en toekomstgericht onderwijs.

Hoe gaat Edu-V de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?​

Binnen het Edu-V programma maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Edu-V maakt daarmee flexibiliteit en maatwerk mogelijk. In hoeverre dit aanbod ook gaat ontstaan is aan de markt (vraag en aanbod). 

Voor welke sectoren in het onderwijs maakt het programma Edu-V afspraken?

Binnen het programma Edu-V maken we afspraken die bestemd zijn voor de Nederlandse onderwijssector. Voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Vallen de kinderopvang en integrale kindcentra binnen de scope van Edu-V?

De kinderopvang valt buiten de scope van het programma.

Wie zijn erbij betrokken?

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Deze deelnemers van het eerste uur vormen samen met nieuwe deelnemers een groeiende community die nieuwe afspraken gaat maken waarmee leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten eenvoudig en veilig gebruik kunnen maken van digitale toepassingen.

Is het Edu-V Afsprakenstelsel specifiek voor Nederland?

Ja.

Wat is de relatie met Edu-K?

Edu-V bouwt verder op de uitkomsten van Edu-K, een publiek-private samenwerking waarbinnen al eerder afspraken zijn gemaakt, zoals het privacyconvenant waarin scholen en leveranciers afspraken hebben gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe ziet de planning eruit?

Het Edu-V programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds. Deze kapitaalinjectie geeft ons de mogelijkheid om op te schalen en te versnellen, op basis van een planning voor de komende jaren. Zodra daar meer duidelijkheid over is, vind je daarover meer informatie op onze website.

 

Wanneer merk ik iets van het Edu-V Afsprakenstelsel?

Scholen en leveranciers krijgen vanaf het schooljaar 23/24 te maken met het afsprakenstelsel. Vanaf dat moment worden de dan gemaakte afspraken in diverse pilots getoetst aan de praktijk.

Waar gaan de afspraken over?

Er worden afspraken gemaakt over onder andere juridische, technische, functionele en operationele aspecten van gegevensuitwisseling.

Uniforme afspraken. Hoe verhoudt zich deze ambitie met het verzoek om maatwerk op school?

Edu-V richt zich op de pré-competitieve afspraken over het uitwisselen van gegevens, door standaardisatie. Dat laat nog steeds alle ruimte aan leveranciers allerlei producten en diensten te ontwikkelen, inclusief maatwerk producten. Dat is aan de leveranciers, net als die zelf gaan over gebruiksvoorwaarden en lever- en betaalcondities. Hier mag en kan Edu-V geen afspraken over maken. Dat zou in strijd zijn met de Mededingingswet.

Hoe kan ik deelnemen aan het ontwikkelen van de afspraken?

Wil je meedenken, meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep.

Afspraken over Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA) kunnen handig zijn voor verschillende toepassingen. Niet alleen voor het ontsluiten van leermiddelen. In hoeverre vallen overige toepassingen binnen de scope van Edu-V?

Binnen het programma Edu-V kijken we naar Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA) in alle soorten digitale onderwijsmiddelen: leermiddelen, dashboards, agenda’s, etc.

Gaat Edu-V er ook op toezien dat gemaakte afspraken door de deelnemers worden nageleefd?

Edu-V gaat over alle aspecten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een afsprakenstelsel: toetreding, certificering, versiebeheer en doorontwikkeling. Maar ook over toezicht en handhaving. Deelnemers aan het afsprakenstelsel verplichten zich om de afspraken in te voeren en uit te voeren. Edu-V gaat daarop toezien.

Gaat Edu-V mogelijk maken dat je verschillende leermiddelen kunt combineren en arrangeren?

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers pré-competitieve afspraken over het veilig uitwisselen van gegevens via afgesproken standaarden. Combineren en arrangeren moet daarmee mogelijk worden, maar of leveranciers nieuwe producten en diensten gaan ontwikkelen voor bijvoorbeeld het uitwisselen van metadata over leermiddelen of van deeplinks naar leermaterialen is aan iedere leverancier zelf. Hierover mag en kan Edu-V geen afspraken maken. Dat zou in strijd zijn met de Mededingingswet.

Hoe zorgen we ervoor dat scholen aan het stelsel gaan meedoen?

Edu-V betrekt scholen in een vroeg stadium bij het maken van de afspraken. Zo proberen we zeker te stellen dat de afspraken die we met elkaar maken, relevant en toepasbaar zijn in de praktijk. Bij de uitrol van afspraken helpen we scholen bij het in gebruik nemen van de afspraken in hun school. Tenslotte zal Edu-V ook via marketing en communicatie scholen proberen te enthousiasmeren om toe te treden tot het afsprakenstelsel.

In hoeverre maakt Edu-V gebruik van reeds bestaande standaarden op het gebied van toegang en gebruik van digitale leermiddelen?

Binnen het Edu-V programma onderzoeken we welke bestaande (internationale) standaarden en initiatieven we kunnen overnemen in het Edu-V Afsprakenstelsel.

In hoeverre wordt er bij het maken van de afspraken rekening gehouden met internationale afspraken op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in het onderwijs?

Bij het ontwikkelen van deze afspraken kijken we zeker ook naar internationale afspraken op het gebied van digitale gegevensuitwisseling Indien toepasbaar voor de Nederlandse situatie maken we bij voorkeur gebruik van internationale standaarden voor digitale gegevensuitwisseling. Daarmee maken we het afsprakenstelsel toekomstbestendig.

Komt er een certificering voor scholen en leveranciers die conform de Edu-V afspraken werken?

Ja.

Hoe verloopt de samenwerking met de andere projecten in het onderwijs van het Nationaal Groeifonds?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert op verzoek van het Nationaal Groeifonds de regie over de verschillende groeifondsprojecten in het onderwijs.

Ontsluiting van leerling- en oudergegevens is nu per leerlingadministratiesysteem verschillend. In hoeverre gaat Edu-V hierbij helpen?

Binnen het programma Edu-V proberen we de koppeling met leerlingadministratiesystemen te uniformeren. Zodat gegevens uit deze systemen op een uniforme manier kunnen worden ontsloten.

.

Worden er ook afspraken gemaakt over de financiële aspecten van digitale gegevensuitwisseling?

Edu-V gaat zeker ook afspraken maken over de financiële aspecten – o.a. de kosten van deelname – van het afsprakenstelsel. Edu-V gaat geen afspraken maken over prijsstelling en andere commerciële keuzes die leveranciers maken. Dat zou in strijd zijn met de Mededingingswet.

Kunnen de afspraken die gemaakt zijn in de afsprakensets rondom ECK iD als eerste binnen Edu-V opgenomen worden? ​

Edu-V bouwt nadrukkelijk voort op alles wat al gedaan is. Reeds bestaande afspraken (zoals o.a. het privacyconvenant, ECK iD) zullen meegenomen worden in de co-creatie.

Voor scholen

Is Edu-V te koppelen aan Edubadges?

Nee.

Wordt Edu-V neergezet als een vorm van dienstverlening? Edu-V ‘as a service’?

Nee.

Neem contact met ons op

Wil je meedenken, meepraten? Meld je dan aan. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.