Deelnamevoorwaarden en privacybeleid

Mededingingsregels

 1. Over Edu-V

Edu-V is een samenwerkingsprogramma tussen scholen en leveranciers van digitale leer- en onderwijsmiddelen. We streven naar eenvoudige, veilige toegang tot en het gebruik van deze middelen in het onderwijs.

 1. Voor wie zijn de mededingingsregels bestemd?

Iedereen die deelneemt aan het co-creatieproces – in de werkgroepen, focusgroepen of klankbordgroep -, dient zich te houden aan de mededingingswetten. We werken eerlijk en open samen zonder concurrentie te beperken.

 1. Wat is niet toegestaan?

Het is niet toegestaan om afspraken te maken die de concurrentie beperken. Hieronder vallen in ieder geval afspraken of afstemming en de uitwisseling van informatie over:

 • Prijzen, prijsbeleid, verkoopprijzen, kostprijzen, kortingen, provisies, marges, omzet, kosten en andere elementen van prijzen;
 • Marktverdeling (waaronder postcode-indelingen of ander geografische aanduidingen van een leveringsgebied, maar ook afspraken over de geografische reikwijdte van activiteiten);
 • Schoolverdeling (waaronder verdeling naar soort onderwijs, bijvoorbeeld primair of voortgezet onderwijs);
 • Dienst of productiebeperking (waaronder het soort/hoeveelheid te leveren leer- en onderwijsmiddelen);
 • Gemeenschappelijke leverings- of inkoopweigering (boycot);
 • Prijzen of andere gunningscriteria bij aanbestedingen;
 • Arbeidsvoorwaarden en het werven van personeel.
 1. Welke regels zijn er voor contact?

Overleg in het kader van co-creatie vindt plaats binnen de werkgroepen, focusgroepen en de klankbordgroep.

 1. Hoe gaan deelnemers van co-creatie om met informatie?

De informatie die wordt uitgewisseld in het kader van de co-creatie mag alleen voor Edu-V-doeleinden worden gebruikt en wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie mag niet met derden worden gedeeld zonder toestemming.

 1. Heb je opmerkingen, vragen of klachten?

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring? Of wil je meer informatie ontvangen over de mededingingswetten? Dan kun je Edu-V benaderen via e-mail: of via het contactformulier op de website.

De volledige tekst van het Edu-V protocol informatie-uitwisseling kun je hieronder downloaden.

Privacybeleid

Edu-V gaat zorgvuldig om met de verwerking van gegevens van bezoekers en gebruikers van haar website en diensten. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Edu-V omgaat met gegevens van bezoekers van de website, abonnees van de nieuwsbrief, deelnemers van de klankbordgroep en deelnemers aan een evenement. Edu-V verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te onderhouden en te verbeteren.

 1. Verzamelen van anonieme gegevens

Edu-V maakt op haar website (www.edu-v.org) gebruik van ‘cookies’, een techniek om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die Edu-V op deze manier registreert, bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitort Edu-V waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houdt Edu-V anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Geanonimiseerde statistisch gegevens worden door Edu-V verwerkt om inzicht te krijgen in het gebruik en de bereikbaarheid van de website. De gegevens worden gebruikt om de Edu-V website te optimaliseren.

 1. Verzamelen van persoonsgegevens

Edu-V verkrijgt gegevens – naam en contactgegevens – bij het ontvangen van een e-mail, het abonneren op een nieuwsbrief, het aanmelden voor de klankbordgroep, een focusgroep of een bijeenkomst. Daarnaast verkrijgt Edu-V gegevens in geval je informatie plaatst op de website en/of social mediakanalen van Edu-V.  Door gebruik te maken van de diensten van Edu-V geef je Edu-V toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Edu-V verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van de relatie tussen jou en Edu-V
 • Het organiseren van bijeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsberichten
 • Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie
 • Het op anonieme basis uitvoeren van een analyse van het gebruik van de website of dienst

Als je je aanmeldt als kandidaat- deelnemer van het Edu-V Afsprakenstelsel verwerkt Edu-V  de volgende persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je als kandidaat-deelnemer met de Edu-V ondertekent:

 • Naam, vestigingsplaats en KvK nummer van de organisatie
 • Naam, functie en contactgegevens van de rechtsgeldige vertegenwoordiger
 • Naam functie en contactgegevens contactpersoon van de kandidaat- deelnemer
 1. Hoe zorgt Edu-V voor zorgvuldige omgang van gegevens? 

Edu-V neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Edu-V neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Edu-V bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit houdt in dat als je je afmeldt voor de nieuwsbrief en/of de klankbordgroep, focusgroep en/of een andere bijeenkomst van de Edu-V, Edu-V jouw persoonsgegevens binnen één mand vernietigd.

Mocht de overeenkomst tussen jou als (kandidaat) deelnemer en Edu-V worden beëindigd, verwijdert Edu-V binnen twee maanden jouw persoonsgegevens, tenzij deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onzorgvuldig gebruik of misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van Edu-V via .

 1. Is er sprake van gegevensverstrekking aan derden? 

De persoonsgegevens die Edu-V verwerkt voor de nieuwsbrief en/of de klankbordgroep, focusgroep en/of een andere bijeenkomst van Edu-V verstrekken we niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die met Edu-V worden gedeeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de (kandidaat) deelnemer delen we met de Edu-V Implementatiepartners.  Om een rechtmatige verstrekking en zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens door de implementatiepartner te waarborgen, heeft Edu-V een samenwerkingsovereenkomst en een verwerkersovereenkomst met deze partijen afgesloten.

 1. Welke rechten heb je?

Door de informatie en de diensten op www.edu-v.org te gebruiken, ga je akkoord met de privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheid op de website van de aanbieder van je browser.

Daarnaast kun je bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die Edu-V van je verwerkt. Bovendien kun je een verzoek indienen om jouw gegevens over te dragen. De toestemming die je Edu-V heeft gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken kun je middels een e-mail te allen tijde intrekken. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je sturen aan . Edu-V zorgt ervoor dat jouw verzoek binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) wordt afgehandeld.

 1. Heb je opmerkingen, vragen of klachten?

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring of de manier waarop Edu-V met jouw gegevens omgaan? Of wil je meer informatie ontvangen over de privacyverklaring of over de website? Dan kun je Edu-V benaderen via e-mail:  of via het contactformulier op de website.