Klankbordgroep activiteit verslag

Betreft
Klankbordgroep activiteit marktverkenning ‘Toetsen en examineren’
Methode Bijeenkomst
Datum 23 mei 2024
Voorzitter werkgroep
Marcel Dol
Aanwezig namens scholen en leveranciers
10
Doelen
Sluiten de uitkomsten van de werkgroep aan bij de ideeën en wensen van scholen en leveranciers?
Vraagstelling 
Herken je je in de schets van het huidige toets- en examenlandschap in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs?
 
Herken je je in de beschrijvingen per stap van het toetsproces: planning, afname, resultaatbepaling en nabespreking?
 
Herken je je in de voorlopige conclusies van de marktverkenning?

Inzichten l toets- en examenlandschap

De scholen en leveranciers herkennen de gepresenteerde schets van het huidige toets- en examenlandschap in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
Soms worden toetsplatforms, zoals TestCorrect en Woots, zowel gebruikt om materiaal aan te bieden van derden (itembanken, methodetoetsen, gestandaardiseerde toetsen), als voor eigen materiaal geconstrueerd door docenten. Hierdoor kunnen deze platforms onder meerdere categorieën in het landschap vallen.
Een suggestie is om onderscheid te maken tussen formatief en summatief toetsen.
Aanvullend wordt voorgesteld om Momento en Simulise toe te voegen als ondersteunende categorie.
Besproken wordt dat Facet, het toetsplatform van het College van Toetsen en Examens (CvTE), alleen voor examens wordt gebruikt. Dit leidt tot een veelheid aan (toets)systemen op scholen met eigen koppelvlakken en gebruikersinterfaces.
Er wordt aandacht gevraagd voor AI, en de beperkte ICT-kennis op scholen rondom het koppelen van systemen.

Inzichten l toetsproces

De beschrijvingen per stap van het toetsproces worden door de meeste scholen en leveranciers herkend.
Het belang van kwaliteitsbepaling van toetsen en de mogelijke inzet van QTI is besproken. De werkgroep ‘Toetsen en examineren’ richt zich op de ondersteuning van het logistieke proces en de uitwisseling van resultaten. Het uitwisselen van toetsinhoud of de kwaliteitsbepaling daarvan valt buiten scope. Dit onderwerp kan mogelijk in de Edu-V werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’ aan bod komen.
Er wordt gevraagd om ook aandacht te besteden aan de manier waarop voorbereiding en controle (of testen van de omgeving) vooraf kan plaatsvinden. Om problemen tijdens de afname te voorkomen.
Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht gevraagd voor het gebrek aan digitale vaardigheden en ICT-kennis op scholen.

Inzichten l voorlopige conclusies marktverkenning

Alle scholen en leveranciers kunnen zich vinden in de voorlopige conclusies van de marktverkenning.
Besproken wordt dat in het voortgezet onderwijs vaker een toetsplatform bij een leermiddel wordt meegeleverd. In het primair onderwijs is hier minder vaak sprake van. Dit draagt bij aan de veelheid van (toets)systemen op scholen.
Er wordt aangegeven dat resultaatbepalingen van adaptieve systemen soms lastig in een administratiesysteem in te voeren (of over te nemen) zijn. Het is een relatieve score van een leerling (algoritme) en daarvoor moet je weer een tussenresultaat vaststellen.