Edu-K

Edu-K is de voorganger van Edu-V, een publiek-private samenwerking waarin branche- en sectororganisaties de dialoog aangaan om een optimaal functionerend ecosysteem voor het gebruik van digitale onderwijsmiddelen te bevorderen. Publieke en private partijen werken gezamenlijk aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van ICT in het onderwijs, zowel in het heden als in de toekomst. Binnen Edu-K worden afspraken gemaakt met betrekking tot het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Wat heeft Edu-K bereikt?

Edu-K is gestart in 2015 en heeft zich sindsdien gericht op het beheer en de implementatie van het privacyconvenant. Een van de belangrijkste stappen was de invoering van een zogenaamd keten-ID, dat algemeen bekendstaat als het ECK-ID. Hierbij staat ‘ECK’ voor educatieve contentketen en ‘ID’ voor identifier, wat een pseudoniem is voor de naam van de leerling.

Het ECK-ID heeft essentiële eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet op de Pseudonimisering Onderwijsdeelnemers mogelijk gemaakt, zoals pseudonimisering, dataminimalisatie en -integriteit in het onderwijs.

Inmiddels hebben meer dan 400 onderwijsleveranciers zich aangesloten bij het privacyconvenant. Zij maken gebruik van het Model verwerkersovereenkomst, wat scholen helpt om eenvoudiger te voldoen aan hun AVG-verplichtingen.

Bovendien heeft Edu-K sinds 2017 intensief gewerkt aan een probleemloze start van het schooljaar door het proces voor tijdige levering van (digitale) onderwijsmiddelen programmagestuurd te organiseren, in samenwerking met alle betrokken partijen binnen het ecosysteem. Het Start Schooljaar-programma is in 2021 overgedragen aan de Stichting Samenwerkende Educatieve Marktpartijen (SEM).

Wat wil Edu-K nog bereiken?

Edu-K streeft ernaar niet alleen de huidige keten efficiënter en veiliger te maken, maar ook te werken aan een toekomstbestendig ecosysteem voor het gebruik van digitale onderwijsmiddelen, waarin ruimte is voor flexibilisering van het onderwijs en meer maatwerk voor leerlingen.

Om deze ambitie te verwezenlijken, heeft Edu-K in 2021 een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds met de naam “Digitaal Onderwijs, goed geregeld!” Deze aanvraag is in 2022 goedgekeurd, wat heeft geleid tot de lancering van het programma Edu-V.

Het programma heeft als doel om in de komende jaren een afsprakenstelsel te ontwikkelen en een stichting op te richten. Deze stichting zal de afspraken beheren en onderwijsleveranciers ondersteunen bij de implementatie ervan. Door het gebruik van dit afsprakenstelsel kan een efficiënt, veilig en toekomstbestendig ecosysteem worden gecreëerd voor het onderwijs van morgen.

Welke partijen zijn binnen Edu-K vertegenwoordigd?

Binnen Edu-K zijn bestuurders vertegenwoordigd vanuit de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Ministerie van OCW, VEDN (distributeurs), VDOD (softwareleveranciers) en MEVW (uitgevers).