• Nieuws

Basis voor het maken van afspraken vastgesteld

Vandaag is het ‘Edu-V Startdocument’ versie 0.9 overhandigd aan Pieter Hendrikse, voorzitter van het platform Edu-K. Een belangrijke mijlpaal, want het Startdocument legt de basis voor het maken van afspraken die de toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. 

Het Startdocument beschrijft de missie, visie en richtinggevende principes voor het Edu-V Afsprakenstelsel. Bovendien doet het Startdocument een voorzet voor de onderwerpen die tijdens de co-creatie worden uitgewerkt; voor welke concrete dagelijkse problemen moeten (betere) afspraken een oplossing bieden?

Tijdens het proces van co-creatie bediscussiëren betrokken sectorraden en brancheorganisaties diverse aspecten die van belang zijn bij het delen van digitale gegevens, zoals de juridische, technische, functionele en operationele aspecten van gegevensuitwisseling.

Co-creatie: afspraken door en voor de sector

De afspraken worden door en voor de sector zelf gemaakt, met het Startdocument als uitgangspunt voor co-creatie.

Het co-creatieproces verloopt als volgt:

  1. Discussie in werkgroepen

Vertegenwoordigers van scholen en leveranciers bediscussiëren met elkaar in werkgroepen de afspraken die van belang zijn bij het delen en uitwisselen van digitale gegevens.

  1. Toetsing via de klankbordgroep

De conceptafspraken die voortvloeien uit de discussie binnen de werkgroepen, worden getoetst bij een grotere groep scholen en leveranciers via de klankbordgroep van Edu-V.

  1. Pilots: toetsing in de praktijk

Nadat de voorlopige afspraken zijn getoetst, bijgesteld en aangescherpt, start de toetsing in de praktijk. Scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs zullen in diverse pilots ervaringen op doen met de gemaakte afspraken. Op basis van deze ervaringen worden de afspraken zo nodig opnieuw bijgesteld.

  1. Vaststellen van afspraken

Afspraken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen, worden opgenomen in het Edu-V Afsprakenstelsel. Scholen en leveranciers die zich aansluiten bij Edu-V passen de afspraken toe in de dagelijkse praktijk.

Afsprakenstelsel blijft zich continu aanpassen aan de praktijk

Het Edu-V Afsprakenstelsel komt tot stand door co-creatie en toetsing in de praktijk. Het maken en beheren van de afspraken is een dynamisch proces en nimmer afgerond. De inhoud van het Edu-V Afsprakenstelsel past zich doorlopend aan de praktijk aan, en wordt dan ook continu aangevuld en bijgesteld. Een onafhankelijke stichting gaat toezien op de naleving van de afspraken, en zorgt ervoor dat de afspraken blijven aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Wanneer merk ik iets van het Edu-V Afsprakenstelsel?

Scholen en leveranciers krijgen vanaf het schooljaar 23/24 te maken met het afsprakenstelsel. Vanaf dat moment worden de dan gemaakte afspraken in diverse pilots getoetst aan de praktijk.

Klankbordgroep

Ondertussen nodigen we scholen en leveranciers die actief willen bijdragen aan het Edu-V Afsprakenstelsel, van harte uit om zich te melden voor de klankbordgroep van Edu-V. Dat kan via www.edu-v.org/klankbordgroep.

Tenslotte

Het Edu-V programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds. Deze kapitaalinjectie geeft ons de mogelijkheid om op te schalen en te versnellen, op basis van een planning voor de komende jaren. Zodra daar meer duidelijkheid over is, vind je daarover meer informatie op onze website.

Wil je een exemplaar ontvangen van het Startdocument, stuur ons dan een email.