Klankbordgroep activiteit verslag

Betreft
Klankbordgroep activiteit specificaties ‘Toetsen en examineren’
Methode Schriftelijke raadpleging
Deadline feedback 13 mei 2024
Voorzitter werkgroep
Marcel Dol
Feedback namens scholen en leveranciers
5
Doelen
Sluiten de uitkomsten van de werkgroep aan bij ideeën en wensen van scholen en leveranciers?
Vraagstelling 
Hebben scholen en leveranciers feedback op het conceptueel model?
 
Hebben scholen en leveranciers feedback op de functionele documentatie?
 
Hebben scholen en leveranciers feedback op de technische documentatie?

Inzichten l overkoepelend

De scholen en leveranciers hebben de specificaties, al dan niet met collega’s, doorgenomen. Ze geven aan dat de specificaties aansluiten bij de praktijk en dat zij geen verrassingen zien. Twee van de vijf scholen en leveranciers hebben een aantal opmerkingen gemaakt. De overige drie geven aan dat zij de specificaties prima vinden. Zij kunnen en willen hiermee aan de slag.

Op basis van de opmerkingen is besloten dat het niet nodig is om de specificaties aan te passen. De opmerkingen worden met een toelichting teruggekoppeld. Deze opmerkingen bespreken we daarom niet gezamenlijk tijdens een aparte bijeenkomst.

Inzichten l conceptueel model

Opmerkingen:

  • Kunnen de definities tussen leerresultaat en toetsresultaat scherper worden afgebakend?
  • Waarom gaat er vanuit resultaatbepaling direct en alleen een pijl naar de leerresultaten? De leerresultaten kunnen ook leiden tot een herkansing. Dan zou er ook een pijl moeten gaan naar planning om de herkansing in te roosteren.

Inzichten l functionele documentatie

Opmerkingen:

  • Is er rekening mee gehouden dat er soms drie cijfers op één toets worden gegeven?
  • Wat wordt onder ‘groep’ verstaan bij de uitwisseling (stamgroep, clusters etc.)?
  • Bij de afname kan ook de constatering zijn dat een kandidaat afwezig of verhinderd is.
  • De voorkeur wordt gegeven om het resultaattype voor bepaalde vaardigheden aan te passen naar voldaan/niet voldaan in plaats van voldoende/onvoldoende.

Inzichten l technische documentatie

Hier zijn geen specifieke opmerkingen over gegeven.