Klankbordgroep bijeenkomst verslag

Betreft
Klankbordgroep bijeenkomst Naleving, klachten en geschillen
Datum 27 februari 2024
Voorzitter werkgroep
Indra Henneman
Aanwezig namens scholen en leveranciers
13
Doelen
Sluiten werkgroep inspanningen aan bij ideeën en wensen van onderwijsprofessionals en leveranciers?
Vraagstelling 
Nalevingsbeleid: Is het duidelijk hoe het proces tot naleving van de afspraken werkt?
 
Nalevingsbeleid: Leidt dit tot de juiste aanpak van mogelijke situaties waarin afspraken niet worden nageleefd?
 
Nalevingsbeleid: Houden de stappen voldoende rekening met alle partijen en met verschillende mogelijke situaties?
 
Klachten en geschillen: Is de regeling een betrouwbare manier om klachten af te handelen en te bemiddelen in mogelijke geschillen?
 
Naleving, klachten en geschillen: Geven de afspraken voldoende vertrouwen voor het gaan gebruiken van de Edu-V Afsprakenstelsel?

Inzichten l nalevingsbeleid

Het is duidelijk hoe het proces tot naleving van de afspraken werkt.
Het leidt (waarschijnlijk) tot de juiste aanpak van mogelijke situaties waarin afspraken niet worden nageleefd.
De stappen houden grotendeels rekening met alle partijen en met verschillende mogelijke situaties.
Een deel van de aanwezigen geeft aan dat het beleid goed realiseerbaar is en een deel van de aanwezigen geeft aan dat zij dit nog onvoldoende kunnen overzien.
Vragen worden gesteld over o.a. hoe de controle plaatsvindt, aan welke regels Edu-V zelf is gebonden en wat er gebeurt als een partij zelf wil afwijken van de afspraken.
Aandacht wordt gevraagd voor de impact op scholen bij niet-naleving, dat men benieuwd is hoe de theorie uitpakt in de praktijk en nog niet iedereen de eisen die gesteld worden aan deelnemers in de praktijk goed kan overzien.

Inzichten l klachten en geschillen

De meeste aanwezigen zijn van mening dat de regeling een betrouwbare manier is om klachten af te handelen en te bemiddelen in mogelijke geschillen.
Een enkeling geeft aan een voorstel te hebben voor verdere onafhankelijke afhandeling van klachten en geschillen. Benadrukt wordt het belang van een onafhankelijke en kundige klachtencommissie met een vaste bezetting voor behoud van de kennis.
Deelnemers geven aan niet oneens te zijn met de stelling of zij n.a.v. het nalevingsbeleid en het beleid rondom klachten en geschillen voldoende vertrouwen hebben voor het gaan gebruiken van het Edu-V Afsprakenstelsel.
Suggesties met betrekking tot de regeling zijn o.a. om te kijken of voorbeelden opgenomen kunnen worden en het belang te benadrukken van het keurmerk Edu-V voor alle betrokkenen.