• Nieuws

Voortgang Edu-V: dit hebben we samen bereikt

Dankzij de waardevolle bijdragen van onze werkgroep-, klankbordgroep- en focusgroepleden hebben we vlak voor de zomer een belangrijke mijlpaal bereikt: de goedkeuring van de eerste set afspraken voor de Edu-V keurmerken. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 

De ontvangen input is van onschatbare waarde. In verschillende vergaderingen hebben werkgroepleden afspraken ontwikkeld en deze in concept voorgelegd aan de klankbordgroep- en focusgroepleden. In dit artikel laten we zien wat er is gebeurd met hun input en welke ontwikkelingen nog voor de deur staan. 

Toetsen en examineren

 • Nieuwe afspraken
  We hebben afspraken gemaakt voor de uitwisseling van toetsresultaten tussen toetssystemen en administratiesystemen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Deze eerste afspraken worden dit najaar geïmplementeerd en zullen de administratieve last voor scholen verminderen, doordat zij toetsresultaten niet meer handmatig over hoeven te zetten tussen diverse systemen.
 • Over de inbreng
  In het najaar van 2023 hebben scholen in een focusgroep sessie feedback gegeven over de opdrachtomschrijving en het plan van aanpak. In dit voorjaar zijn scholen geïnterviewd in de focusgroep marktverkenning. Eind mei heeft de klankbordgroep feedback gegeven op de afspraken van de najaarsrelease.
 • Waar we nu aan werken
  We zijn momenteel bezig met het tweede deel van de marktverkenning, namelijk de interviews met leveranciers. De werkgroep gaat de resultaten van deze interviews én de focusgroep interviews met scholen deze zomer verwerken tot een eindverslag. Op basis hiervan maakt de werkgroep een plan voor de doorontwikkeling van de huidige afspraken.
 • Andere ontwikkelingen
  Dashboard-partijen gebruiken niet alleen toetsresultaten, maar ook andere informatie over het leerproces van leerlingen en studenten. Voor de doorontwikkeling van de huidige specificaties gaat de werkgroep ‘Toetsen en examineren’ daarom nauw samenwerken met de werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en –resultaten’.
 • Hoe je kunt bijdragen
  In september 2024 wordt de klankbordgroep gevraagd om feedback te geven op het voorlopige verslag van de marktverkenning. Scholen geven eind 2024 in een focusgroep sessie input over de doorontwikkeling van de huidige afspraken. Begin 2025 organiseren we een klankbordgroep bijeenkomst om feedback te verzamelen op de plannen. 

Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen

 • Nieuwe afspraken
  De werkgroep heeft afspraken gemaakt over het bestellen, leveren en activeren van leermiddelen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit najaar worden de eerste afspraken geïmplementeerd in de najaarsrelease. Deze afspraken zorgen ervoor dat er uitgebreidere informatie over zowel open als gesloten leermiddelen beschikbaar komt. Er komen bovendien nieuwe manieren om bestellingen te plaatsen en leveringen te regelen, zoals per groep of vak. Voor open leermiddelen worden linkjes automatisch klaargezet. Op de lange termijn verdwijnt de noodzaak voor pre-matching. Tot slot wordt het voor scholen eenvoudiger om verschillende manieren van distributie te kiezen. 
 • Over de inbreng
  De werkgroep bestaat uit een diverse groep leveranciers. In het najaar van 2023 hebben scholen tijdens een focusgroep sessie feedback gegeven op de opdrachtomschrijving en het plan van aanpak. Vervolgens zijn in het voorjaar van 2024 scholen geïnterviewd tijdens de focusgroep marktverkenning. Uiteindelijk heeft de klankbordgroep eind mei feedback gegeven op de afspraken voor de najaarsrelease.
 • Waar we nu aan werken
  In de komende maanden zal de werkgroep, samen met de werkgroep ‘Combineren en arrangeren leermateriaal’, de praktijksituatie ‘oriënteren en selecteren van leermiddelen’ verder uitwerken. Daarnaast onderzoekt de werkgroep welke extra procedurele afspraken nodig zijn om het activeringsproces zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
 • Andere ontwikkelingen
  Vanaf het najaar beginnen de eerste leveranciers met de implementatie van de nieuwe afspraken. Tijdens deze implementatiefase zijn waarschijnlijk nog aanpassingen nodig. De werkgroep zal hierbij een actieve rol spelen.
 • Hoe je kunt bijdragen
  Na de zomer worden de onderwerpen van de werkgroep voor het najaar vastgesteld. De klankbordgroep en focusgroep zullen betrokken worden bij de prioritering van deze onderwerpen. Daarnaast zullen zij ook meewerken aan het verder verdiepen in de praktijksituatie ‘oriënteren en selecteren van leermiddelen’. 

Combineren en arrangeren van leermateriaal

 • Nieuwe afspraken
  De werkgroep streeft naar afspraken die het eenvoudiger maken om open en gesloten leermateriaal te combineren in een onderwijsleeromgeving, zoals ELO. Momenteel is de werkgroep bezig met een marktverkenning en zijn er nog geen afspraken gemaakt, behalve voor metadata-waardelijsten voor opleiding, niveau en vak voor het uitwisselen van catalogusinformatie. De marktverkenning heeft als doel de huidige praktijksituatie samen te beschrijven en de knelpunten en verbeterkansen te analyseren.
 • Over de inbreng
  De werkgroep bestaat uit een diverse groep leveranciers en vertegenwoordigers van twee schoolbesturen. In het najaar van 2023 hebben we de opdrachtomschrijving met de werkgroep besproken. Ook hebben we het procesmodel voor het combineren en arrangeren doorgenomen met de focusgroep en de werkgroep. In het voorjaar van 2024 zijn we gestart met een marktverkenning, waarbij we deskresearch hebben uitgevoerd en leraren uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben geïnterviewd over hun werkwijzen. Daarnaast hebben we dit onderwerp ook bij leveranciers voorgelegd. De resultaten van de marktverkenning worden na de zomer door de werkgroep opgeleverd. De klankbordgroep krijgt dan ook de mogelijkheid om hier input en feedback op te geven.
 • Waar we nu aan werken
  Op dit moment is de benaming van vakken nog niet altijd eenduidig. Samen met onder meer SLO, Kennisnet, een vertegenwoordiger van een school en een leverancier van leermiddelen wordt daarom gewerkt aan een uniforme lijst met vaknamen. Deze lijst wordt daarna voorgelegd aan de werkgroep voor feedback. 
 • Andere ontwikkelingen
  Na de zomervakantie zullen we starten met de verdieping van het oriëntatie- en selectieproces van leermiddelen. Dit doen we in combinatie met de werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen digitale leermiddelen’. Daarnaast gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de benodigde metadata op leermaterialen-niveau.
 • Hoe je kunt bijdragen
  In september 2024 vragen we de klankbordgroep om feedback te geven op het voorlopige verslag van de marktverkenning. Scholen geven eind 2024 input over de planning van de ontwikkeling van toekomstige afspraken. Dit doen zij in een focusgroep sessie. Begin 2025 organiseren we vervolgens een klankbordgroep bijeenkomst om feedback te geven op de plannen. 

Evalueren leervoortgang en -resultaten

 • Nieuwe afspraken
  De werkgroep maakt afspraken over het uitwisselen van leervoortgang en -resultaten tussen bronsystemen en dashboards in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit zorgt voor een completer beeld van het leerproces van leerlingen en studenten. Momenteel voert de werkgroep een marktverkenning uit en zijn er nog geen afspraken opgeleverd. Deze marktverkenning moet leiden tot een gezamenlijke beschrijving van de praktijksituatie en de meerwaarde voor scholen en leveranciers.
 • Over de inbreng
  De werkgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van leveranciers en scholen. Begin december 2023 hebben scholen feedback gegeven op de opdrachtomschrijving tijdens een focusgroep sessie. Op basis van deskresearch heeft de werkgroep de belangrijkste praktijksituaties opgesteld. Scholen hebben deze vervolgens gevalideerd en aangevuld in focusgroep interviews.
 • Waar we nu aan werken
  Momenteel bevindt de marktverkenning zich in de laatste fase, namelijk de interviews met leveranciers. Tijdens deze interviews worden de voorlopige resultaten van de deskresearch en de gesprekken met scholen verder aangescherpt.
 • Andere ontwikkelingen
  De werkgroep ‘Toetsen en examineren’ heeft afspraken gemaakt over toetskoppelingen. Dashboards gebruiken toetsresultaten samen met andere informatie over het leerproces van leerlingen en studenten. Voor de planning van de ontwikkeling van afspraken zal de werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’ daarom nauw samenwerken met de werkgroep ‘Toetsen en examineren’.
 • Hoe je kunt bijdragen
  In september 2024 wordt de klankbordgroep gevraagd om feedback te geven op het voorlopige verslag van de marktverkenning. Vervolgens geven scholen eind 2024 tijdens een focusgroep sessie input voor de planning van toekomstige afspraken. Begin 2025 organiseren we een klankbordgroep bijeenkomst om feedback te verzamelen op de plannen. 

Beheersing

 • Nieuwe afspraken
  De werkgroep ‘Beheersing’ heeft nieuwe afspraken gemaakt over de werking van het Edu-V Afsprakenstelsel. Deze omvatten toetreding, kwalificatie, naleving en beheer, evenals de doorontwikkeling van afspraken over privacy en andere randvoorwaarden. Belangrijke punten zijn:

  • Toetredingsbeleid en -proces 
  • Change- en releasebeleid 
  • Nalevingsbeleid 
  • Klachten- en geschillenregeling 
  • Dienstenniveaus en verrekening van gegevensuitwisseling 
  • Incidenten en calamiteiten 
  • Proces voor uittreding 
  • Privacyrichtlijnen 

  Deze afspraken zorgen voor een transparant stelsel, waardoor scholen en leveranciers precies weten hoe ze kunnen toetreden, wat de regels zijn, wat deelname kost, en hoe ze voorstellen kunnen doen om het stelsel te verbeteren. 

 • Over de inbreng
  De voorstellen voor afspraken worden opgesteld in samenwerking met experts en op basis van (leer-)ervaringen uit bestaande stelsels en samenwerkingen binnen en buiten het onderwijsdomein, zoals SEM, Basispoort, MedMij en ETD. Deze voorstellen zijn besproken met de werkgroep Beheersing, die bestaat uit vertegenwoordigers van leveranciers en scholen. Toetsing vindt plaats in de klankbordgroep, met speciale aandacht voor toetreding, uittreding, naleving en klachten- en geschillenregeling. Daarnaast worden de voorstellen ook beoordeeld op mededinging, AVG en andere juridische kaders door externe bureaus. Er is ook aparte afstemming met leveranciersbranches en de publieke tafel.
   
 • Waar we nu aan werken
  We kijken welke partijen toetreden en wat zij ervaren bij het doorlopen van de processen en het toepassen van de beleidskaders. Deze ervaringen leveren waardevolle inzichten op voor eventuele verbeteringen en de doorontwikkeling van de opgeleverde producten.
 • Hoe je kunt bijdragen
  Je wordt, door middel van een klankbordgroep bijeenkomst, betrokken bij de voorgestelde doorontwikkelingen of wijzigingen van bestaande producten en bij het bespreken van eventuele voorstellen voor nieuwe producten. Jouw feedback is essentieel om te zorgen dat de producten blijven voldoen aan de behoeften van alle betrokken partijen. 

Architectuurkader/ Doorgifte identiteiten

 • Nieuwe afspraken
  De werkgroep heeft afspraken gemaakt, waarmee scholen beter grip krijgen op identiteitenbeheer en toegangsbeheer. Daarnaast zijn de uitwisselingen zo geconfigureerd dat ze flexibilisering in het onderwijs ondersteunen. In plaats van groepen staan nu individuele gegevens centraal in de uitwisseling. Dit biedt veel meer vrijheid voor leerlingen die een persoonlijke en eigen leerroute volgen.
 • Over de inbreng
  Scholen hebben bijgedragen door voorbeelden te delen over flexibilisering in onderwijsaanbod, onderwijsinrichting en onderwijsorganisatie. Leveranciers hebben geholpen bij het ontwikkelen van de gegevensdiensten, waardoor de nieuwe afspraken effectief toepasbaar zijn in de praktijk.
 • Waar we nu aan werken
  De basis is ontwikkeld en daarom hoeven de werkgroepen minder vaak bij elkaar te komen. Uiteraard worden de relevante ontwikkelingen wel in de gaten gehouden. Dit gaat bijvoorbeeld over het inloggen met een hoger betrouwbaarheidsniveau en het gebruik van eigen authenticatiemiddelen. Beiden worden gestimuleerd vanuit Europa. Het Nederlandse onderwijs moet hier binnenkort ook klaar voor zijn. In plateau 2 gaat de werkgroep aan de slag met het gebruik van het RIO-register voor onderwijsaanbieders voor alle gegevensuitwisselingen. Deze grote verandering vraagt van scholen om hun administratie van onderwijsaanbieders in het RIO-register goed op orde te hebben.
 • Hoe je kunt bijdragen
  Zodra de ontwikkelingen verder gevorderd zijn en er behoefte ontstaat aan het gebruik van persoonlijke inlogmiddelen, zoals wallets, wordt het ontwikkelwerk op dit vlak opgestart. Op dat moment zullen scholen worden betrokken om mee te denken en feedback te geven.