Proof of concepts

De afspraken waaraan Edu-V werkt, worden ontwikkeld in werkgroepen. Iedere conceptafspraak wordt gereviewed door onze klankbordgroep en daarna in de praktijk beproefd. Dat doen we aan de hand van een proof of concept, een POC.

In een POC integreren de deelnemende leveranciers de conceptafspraak in de eigen koppelvlakken, backofficesystemen en applicaties. Aan scholen vragen we of deze afspraken voor hen verbeteringen opleveren. Zo kunnen we samen met alle betrokkenen vaststellen en zekerstellen dat afspraken praktisch haalbaar en effectief zijn.

Dit proces biedt ook de mogelijkheid om eventuele knelpunten of verbeterpunten op te sporen en aan te pakken, voordat afspraken op grote schaal worden geïmplementeerd.

Meld je direct aan of bekijk de veelgestelde vragen

Neem deel aan een proof of concept

POC’s vormen een belangrijke schakel op weg naar goede en haalbare afspraken. Edu-V zoekt leveranciers die hieraan willen meewerken. Wil je meedoen aan een POC? Meld je dan aan.

Aanmelden

Aanmelden voor deze POC’s is niet meer mogelijk.

Aanmelden

POCs

"*" geeft vereiste velden aan

In welke proof of concept(s) heeft de organisatie interesse?*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Procedure proof of concepts

Lees hier hoe de proof of concepts tot stand komen.

Veelgestelde vragen

Wat is een proof of concept (POC)?

Een proof of concept (POC) is een proefopstelling om de haalbaarheid van een idee of ontwerp aan te tonen.

Tijdens een POC worden de afspraken daadwerkelijk toegepast en geëvalueerd om te verifiëren of de afspraken praktisch haalbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van scholen.

Dit proces biedt ook de mogelijkheid om eventuele knelpunten of verbeterpunten te identificeren en aan te pakken voordat de afspraken op grote schaal worden geïmplementeerd.

Wat is het verschil tussen een proof of concept en een pilot?

Een POC en een pilot hebben elk hun eigen doel. Een POC is bedoeld om de werking van het ontwerp te valideren en om verbeterpunten te identificeren. Een pilot is een toepassing van het ontwerp om te evalueren hoe de afspraken in de praktijk op scholen functioneren.

Zowel een POC als een pilot worden gebruikt om het Edu-V Afsprakenstelsel stapsgewijs te implementeren. Op deze manier streven we ernaar om hinder voor scholen tijdens de implementatie tot een minimum te beperken.

Wat is een pilot?

Een pilot is bedoeld om een ontwerp dat is getest in één of meerdere POC’s toe te passen in de praktijk bij een aantal scholen. Bij elke implementatie kunnen onverwachte omstandigheden optreden, die we in de pilot tegenkomen. Hierdoor blijft de impact beperkt tot een select aantal scholen. Deze scholen ontvangen extra begeleiding in het geval van onverwachte omstandigheden.

Tijdens de pilotperiode willen we ervaring opdoen om te bepalen of ons ondersteuningsaanbod aansluit bij de behoeften van de scholen. De pilot is de laatste stap voordat het ontwerp breed wordt geïmplementeerd bij alle scholen in Nederland.

Wie kunnen zich aanmelden voor een proof of concept?

Leveranciers van digitale onderwijsmiddelen (uitgevers, distributeurs, aanbieders van leeromgevingen, aanbieders van leeradministratiesystemen, etc.)

Waarom zou ik als leverancier willen meedoen aan een proof of concept?

Door mee te doen aan een POC krijg je als één van de eerste leveranciers de kans om het Edu-V Afsprakenstelsel in de praktijk te ervaren. Dit stelt je in staat om de afspraken te testen met je eigen producten en diensten. Daarnaast draag je bij aan flexibel, toekomstbestendig onderwijs.

Voor welke proof of concepts kan ik me aanmelden?

Je kunt je op dit moment als leverancier of distributeur aanmelden voor deelname aan de POC’s die de volgende praktijksituaties ondersteunen:

 • Uitwisselen summatieve toetsresultaten
 • Verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen

Voor welke onderwijssectoren kan ik me aanmelden?

Je kunt je vanaf juni tot en met 30 juli voor twee proof of concepts aanmelden. Deze POC’s hebben betrekking op het Primair en/of het Voortgezet Onderwijs.

Waarom doet het Middelbaar Beroepsonderwijs niet mee aan de proof of concept ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’?

De POC ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ volgt de uitkomsten van OKE, een programma in het MBO dat zich inzet voor het verbeteren van toetsing en examinering in het MBO, met als doel de kwaliteit en vergelijkbaarheid van toetsen en examens te verhogen. We verkennen momenteel met OKE de mogelijkheden om samen te werken. We willen dit proces eerst hebben afgerond voordat we een POC voor het MBO organiseren.

Waarom doet het Middelbaar Beroepsonderwijs niet mee aan de proof of concept ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’?

We starten met het Primair en Voortgezet Onderwijs omdat zij op een andere manier leermiddelen bestellen dan het MBO. De scope van de POC ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’ beperkt zich vooralsnog tot scholen – leerkrachten, leermiddelen coördinatoren, inkopers, etc. – die leermiddelen bestellen. In een volgende POC valideren we hoe de afspraken werken wanneer leermiddelen worden besteld door studenten zelf (MBO).

We verwachten dat het Middelbaar Beroepsonderwijs in de loop van 2024 mee gaat doen aan de POC ‘Verwerven en gebruik digitale leermiddelen’. Vanaf dat moment kun je je als leverancier aanmelden.

Wat zijn de prestaties die ik als leverancier moet leveren in een proof of concept?

 • Beschikbaar stellen van één of meerdere referentiecomponenten op een staging omgeving of een andersoortige proefomgeving.
 • Bouwen van APIs voor elke referentiecomponent volgens de functionele, technische en operationele afspraken van het Edu-V Afsprakenstelsel.
 • Koppelen van elke API aan relevante backofficesystemen en/of digitale leer- en onderwijsmiddelen.
 • Inzet van medewerkers voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een POC voor één of meerdere ketensamenwerkingen en/of onderwijssectoren.
 • Oplevering van een evaluatie over de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Verlenen van medewerking aan het programma Edu-V bij het verzamelen van informatie voor de evaluatie van de tegemoetkomingsregeling.

Deze activiteiten vormen essentiële stappen om de haalbaarheid en bruikbaarheid van de afspraken te beoordelen en te evalueren.

Hoeveel leveranciers kunnen deelnemen aan de proof of concepts?

We hebben voor de verschillende praktijksituaties voor verschillende sectoren leveranciers in verschillende rollen nodig. Zie hieronder voor de aantallen:

Toetsresultaten (Primair Onderwijs)

 • Leerlingadminstratiesysteem: 2
 • Digitaal toetsplatform: 2

Toetsresultaten (Voortgezet Onderwijs)

 • Leerlingadminstratiesysteem: 2
 • Digitaal toetsplatform: 2

Verwerven en in gebruik nemen (Primair Onderwijs)

 • Schoolleverancier: 2
 • Uitgever: 4 (er zijn verschillende opties om als uitgever deel te nemen in de keten, zie Confluence voor meer info)
 • Elektronische leeromgeving of toegangspoort: 2
 • Dashboard: 2
 • Leerlingadminstratiesysteem: 2

Verwerven en in gebruik nemen (Voortgezet Onderwijs)

 • Distributeur: 2
 • Uitgever: 6 (er zijn verschillende opties om als uitgever deel te nemen in de keten, zie Confluence voor meer info)
 • Licentiekantoor: 2
 • Elektronische leeromgeving: 2
 • Dashboard: 2
 • Leerlingadminstratiesysteem: 2

Is er een financiële tegemoetkoming voor leveranciers die deelnemen aan een proof of concept?

Ja. Leveranciers ontvangen een financiële vergoeding voor hun inzet aan het POC-programma. De vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren:

 • De rol of rollen die de leverancier wenst te vervullen binnen de POC
 • De referentiecomponenten die gebouwd worden
 • De sectoren waarbinnen de POC plaatsvindt

Wat is een referentiecomponent?

Vrij vertaald is een referentiecomponent een systeem of applicatie die gegevens uitwisselt. Een voorbeeld van een referentiecomponent is een digitaal toetssysteem of een administratiesysteem onderwijsdeelnemers. In het afsprakenstelsel maken we gebruik van referentiecomponenten. Als leverancier kun je één of meerdere referentiecomponenten aanbieden. De term referentiecomponent komt uit de ROSA. We zorgen er binnen Edu-V voor dat we aangesloten zijn bij deze referentiearchitectuur.

Op welke wijze worden leveranciers geselecteerd voor deelname aan een proof of concept?

Na aanmelding dienen leveranciers te bewijzen dat ze voldoen aan de vastgestelde criteria. Indien er zich meer leveranciers aanmelden dan beschikbare posities, zal er een lotingsprocedure worden gehanteerd om de selectie te bepalen.

Welke criteria gelden er voor deelname?

Een leverancier:

 • Is ingeschreven bij het Nederlands handelsregister.
 • Bevindt zich niet in financiële moeilijkheden (AGVV).
 • Beschikt over een staging omgeving of een andersoortige proefomgeving.
 • Beschik je over een API om gegevens uit te wisselen met derden.
 • Heeft een track-record in vergelijkbare gegevensuitwisselingen.
 • Beschikt over een component ‘consentmanagement’ of een alternatieve omgeving waarin applicatiebeheerders koppelingen kunnen activeren en deactiveren.
 • Heeft voldoende ontwikkelcapaciteit beschikbaar in Q4 2023.
 • Heeft een aanspreekpunt met ervaring in ketensamenwerking die beschikbaar is in de periode september 2023 tot en met april 2024 voor het voorbereiden, organiseren van testbijeenkomsten en de evaluatie van wat er gebouwd is.
 • Ondertekent de samenwerkingsovereenkomst.

Waar kan ik de specificatie vinden voor de te ontwikkelen APIs?

De complete specificatie voor deelname aan de POC’s is te raadplegen op Confluence. Houd er rekening mee dat deze specificatie nu nog niet voor 100% is afgerond. Binnen het programma wordt er hard gewerkt om de specificatie volledig te maken. De definitieve versie, die voor 100% compleet zal zijn, zal uiterlijk medio september 2023 beschikbaar zijn op Confluence.

Wanneer moet ik als leverancier het ontwikkelwerk hebben voltooid?

De uiterste datum voor de oplevering van het ontwikkelwerk, inclusief interne testen en koppelvlaktesten met de andere leveranciers, is 31 december 2023.

Wat is de te verwachte tijdsinvestering voor mijn medewerkers tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een proof of concept?

De benodigde tijdsinvestering kan variëren voor elke leverancier, en is afhankelijk van de ontwikkeling, interne tests en koppelvlaktesten. Elke leverancier kan dit zelf inschatten op basis van de ‘handreiking’ zoals beschreven op Confluence. Als er inhoudelijke vragen zijn over deze specificatie, kan er direct contact opgenomen worden met het programmateam.

Daarnaast wordt er van leveranciers verwacht dat ze deelnemen aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de POC’s. Deze activiteiten worden gecoördineerd door het programma Edu-V. Dit betekent dat medewerkers van leveranciers gevraagd worden om deel te nemen aan vergaderingen en de benodigde informatie te verstrekken voor de voorbereidingen, uitvoering en evaluatie.

We verwachten dat leveranciers in de periode september 2023 tot en met maart 2024 ongeveer 1 dag per week moeten investeren. Daarnaast is een testbijeenkomst voorzien, deze zal een dagdeel in beslag nemen en lijkt sterk op een reguliere (keten)testdag, dus de tijdsinvestering is vergelijkbaar.  Ten slotte verwachten we dat de evaluatie ongeveer 3-4 dagen in beslag zal nemen

In welke periode wordt de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van de proof of concepts gepland?

De planning is als volgt:

 • Begeleiding: 18 september 2023 tot en met 30 april 2024
 • Oplevering operationeel plan: 15 oktober 2023
 • Werving scholen voor testbijeenkomsten: 1 oktober tot en met 30 november 2023
 • Bouw: 15 oktober tot en met 31 december 2023
 • Testbijeenkomsten: 15 januari tot en met 28 februari 2024
 • Opleveren evaluatie door leveranciers: 15 maart 2024
 • Evaluatie van de POC’s door het Edu-V programma Edu-V: 1 februari tot en met 31 maart 2024

Volgen er in de toekomst nog meer proof of concepts?

Absoluut. Binnen ons programma werken we met een roadmap waarin proof of concepts en pilots gepland zijn voor vijf praktijksituaties. Ga voor Meer informatie naar onze pagina ‘Planning’.

Wanneer sluit de inschrijving voor deelname?

Na de aanmelding via deze website ontvang je een intakeformulier met aanvullende vragen. De deadline voor insturen van dit intakeformulier is verlengd, en is 10 september 2023.